Polityka prywatności Tacakiewicz sp. z o.o. Ferma Kresek spółka komandytowa

Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka Tacakiewicz sp. z o.o. Ferma Kresek sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 18B, 60-179 Poznań, numer KRS: 0000514825 (dalej jako: „Spółka”)

Kontakt z nami we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest:
– mailowo: rodo@tacakiewicz.com,
– telefonicznie: +48 508 512 000,
– listownie: ul. Jeleniogórska 18B, 60-179 Poznań,

1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach;

W przypadku, gdy są Państwo pracownikami lub osobami obsługującymi naszego kontrahenta, w szczególności osobą wyznaczoną do kontaktu, przetwarzamy Państwa dane osobowe by kontaktować się w bieżących sprawach związanych z realizacją umów zawartych pomiędzy Spółką a podmiotem, który Państwo reprezentują, a także celem przedstawiania zamówionych ofert, otrzymywania dalszych zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami, realizacji naszych obowiązków umownych oraz rozwijania relacji biznesowej. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w toku ewentualnych sporów, negocjacji lub konieczności zaspokojenia roszczeń powstałych w trakcie realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń.

W przypadku gdy kontaktują się Państwo z nami po raz pierwszy, a nie są Państwo związani z klientami Spółki, dane osobowe będą przetwarzane by przekazać odpowiedzi na postawione przez Państwa pytania oraz nawiązać współpracę z Państwem lub reprezentowanym przez Państwa podmiotem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz nawiązywania i rozwijania współpracy.

2. Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio w przekazanym przez Państwa zakresie lub od reprezentowanego podmiotu, od którego otrzymujemy dane obejmujące imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub zakres obowiązków.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Będziemy przetwarzać dane osobowe także w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji poprzedzających lub niezwiązanych z zawarciem umowy (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych będą mieć upoważnieni pracownicy i współpracownicy Spółki. Na podstawie umowy będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom i usługodawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, księgowość. Takie podmioty przetwarzają dane w ograniczonym zakresie, zgodnie z zawartą umową.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, z których można skorzystać kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  5. prawo żądania przeniesienia danych,

Dysponują Państwo również możliwością zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych umotywowanego swoją szczególną sytuacją, a także mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.